Kapcsolat


HCM 1890 Kft.

3508 Miskolc, Fogarasi utca 6.

tel : +36 (46) 748-493

email: cementgyar@hcm1890.hu